معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی
تاریخ: 02/07/1397
پیرو مصوبه مورخ 14/2/94 شورایعالی شهرسازی و معماری در مورد "بررسی و تعیین تکلیف پروژه خیابان انصاری شرقی در بافت تاریخی قزوین" و مفاد بند 4 مصوبه مورخ 22/4/94 شورایعالی در مورد "طرح جامع قزوین"، شورایعالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 2/7/97، مصوبه مورخ 27/4/97 کمیسیون ماده پنج شهر قزوین موضوع "چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی (طرح پیشنهادی استان)" را بررسی و با عنایت به رویکردها و موضوعات تصریح شده در مصوبات شورایعالی، شامل: "حفاظت از یکپارچگی و انسجام و احیاء بافت تاریخی محله بلاغی، حفاظت از عرصه‌های تاریخی، در نظر گرفتن نقش دسترسی محلی برای محور انصاری شرقی، ارتقاء جریان زندگی محلی متناسب با ویژگی‌های مکان از طریق استفاده بهینه از اراضی تملک و تخریب شده در طول مسیر و اجتناب از تخریب بیشتر در طول محور"، پس از بررسی طرح مصوب کمیسیون ماده 5 و طرح پیشنهادی مشاور تهیه کننده طرح، چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی را با انجام اصلاحات زیر تصویب نمود.
1- با توجه به لزوم تامین خدمات عمومی در بافت‌های تاریخی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی و ایجاد زمینه‌های استمرار سکونت، و نظر به کمبود قابل توجه سطوح و سرانه خدمات عمومی در محله بلاغی، ضروری است کاربری‌های پیش بینی شده در محور موسوم به انصاری شرقی، بر اساس سطوح پیشنهادی مشاور و در جهت ارتقاء سطوح و سرانه خدماتی اصلاح شود
2- نظر به اهمیت حفاظت، تقویت و ایجاد فضاها و عرصه‌های عمومی در راستای ارتقاء جریان زندگی محلی و سرزندگی بافت‌های تاریخی، ضروری است عرصه‌های عمومی پیش بینی شده در طرح مشاور در طول محور انصاری شرقی، با تاکید بر عرصه عمومی واقع در حوزه گردشگری- فرهنگی ویژه (در ارتباط با خیابان سپه)، مرکز محله بلاغی و کوی پنبه ریسه تثبیت و تدقیق شود
3- به منظور بهره‌گیری مناسب از فرصت موجود به واسطه وجود سه اثر تاریخی مسجد-مدرسه حیدریه، عمارت سردار مفخم و گرمابه بلاغی، ضروری است امکان ارتباط بین سه اثر از طریق تمهیدات کالبدی فراهم شده و پیشنهادات مشاور در مورد احیاء سه بنای مذکور به تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برسد.
4- وفق مفاد بند 4-3 مصوبه مورخ 22/4/94 شورایعالی شهرسازی و معماری در مورد طرح جامع قزوین، تعداد طبقات در محدوده بافت تاریخی قزوین 2 و 3 طبقه روی زیر زمین می‌باشد. تعداد طبقات در پهنه‌های مسکونی و محورهای پیرامون محله، با رویکرد اجتناب از تغییرات اساسی در جمعیت محله (با توجه به کمبود سطوح خدماتی و ظرفیت تاسیسات شهری)، تاب‌آوری محله در هنگام بحران (با توجه به ویژگی‌های کالبدی محله) و رعایت ضوابط عمومی حفاظت از بافت‌های تاریخی و ضوابط حرایم آثار تاریخی بر روی نقشه تدقیق شود. تعداد طبقات در پهنه های مسکونی حداکثر 2 طبقه روی زیر زمین و در مورد محور های پیرامون محله حداکثر 3 طبقه روی زیر زمین
5- ضوابط ساختمانی و راهنماهای معماری، با عنایت به الگوی معماری محله بلاغی و الزامات مندرج در بند 4 مصوبه اصلاح و تکمیل شود. در این راستا احداث پیلوت ممنوع است. همچنین ارائه ضوابط، به منظور کنترل پروژه‌های ویژه معماری در طول محور انصاری شرقی الزامی است.
تبصره یک: با عنایت به آنکه "ضوابط اختصاصی بافت تاریخی قزوین" توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دست تهیه است، ضوابط مذکور در بندهای 4 و 5 این مصوبه، وفق ضوابط اختصاصی (پس از طی مراحل تصویبی) اصلاح و تکمیل شده و توسط دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ابلاغ می‌شود.
6- در خصوص محور موسوم به انصاری شرقی، ضروری است مقطع عرضي و عرض مسير در بخش‌های مختلف آن در چارچوب رویکردهای مصوب شورایعالی، در راستای حفاظت از انسجام و یکپارچگی بافت، به عنوان دسترسی محلی و اجتناب از تبدیل آن به مسیر عبوری، توجه به الزامات ترافيكي در اتصال مسير به خيابان‌هاي لبه محله، عدم تخریب بناها، به ویژه بناها و جداره‌های تاریخی و واجد ارزش (که توسط سازمان میراث فرهنگی اعلام و بر نقشه‌های طرح منعکس خواهد شد)، همچنین با توجه به حفظ عرصه و رعایت ضوابط حرایم آثار تاریخی تدقیق شود. به کارگیری تهمیدات کالبدی در راستای آرام سازی مسیر، از جمله اجرای سنگفرش در کل مسیر مورد تاکید است.در این راستا عرض مسیر تردد اتومبیل در تمام بخش های مسیر حداکثر 6 متر با اجرای سنگ فرش تعیین میشود
7- اسناد و مدارک چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی، با توجه به مفاد بندهای 1 تا 6 مصوبه، ظرف مدت سه هفته اصلاح شده و توسط دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ابلاغ می‌شود. ضوابط ابلاغی طرح مذکور، جایگزین ضوابط طرح تفصیلی و کلیه مصوبات کمیسیون ماده پنج (در محدوده محله بلاغی) می‌گردد.
8- به منظور ایجاد زمینه‌های محیط زیستی مناسب جهت اجرای هرگونه طرح در راستای حفاظت و احیاء محله، ضروری است احداث شبکه فاضلاب محله بلاغی در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد.
9- وفق بند 3-2 مصوبه مورخ 30/6/94 شورایعالی شهرسازی و معماری، موضوع دستورالعمل نحوه تعيين آستانه‌هاي مغايرت اساسي طرحهای توسعه و عمران شهری، "هر گونه تغييرات در نقش و عملكرد و عرض شبكه معابر و بازگشايي معبر جديد و یا حذف معابر موجود در بافت‌هاي تاريخي مغايرت اساسي است." و مستلزم طي فرايند قانوني مربوط به مغايرت‌هاي اساسي مي‌باشد. ضمن تاكيد بر اين بند در خصوص كليه معابر بافت تاريخي قزوين، بر رعايت ضوابط و مقررات عمومي حفاظت از بافتهاي تاريخي و ضوابط حرايم آثار در گذر تاريخي محمديه تاكيد مي‌گردد.
10- هرگونه تغيير در طرح مصوب "طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی" مشمول مغايرت اساسي است.
11- صدور مجوزهاي تخريب، مرمت، نوسازي و پايان كار، منوط به اخذ مجوز- استعلام- از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است.
12- به موضوع "چند منظوره سازی" در طراحی و برنامه ریزی فضاها و عرصه های عمومی درکنار سایر ملاحظات و ضوابط پدافند غیر عامل توجه گردد.