معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت اساسی بویین زهرا-الحاق اراضی باغی به محدوده
تاریخ: 02/07/1397
شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ 2/7/97 مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بوئين زهرا موضوع" الحاق حدود 5 هكتار اراضي زراعي و باغي به محدوده شهر بوئين زهرا" جهت بازگشايي امتداد بلوار امام خميني، مصوب مورخ 24/5/96 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قزوين را مورد بررسي قرار داد و ضمن تائيد صورتجلسه مورخ 14/6/97 كميته فني به شرح زير تصميم گيري نمود:
با عنايت به اينكه الحاق اراضي واحداث معبر مورد نظر به تبع وجود كاربريهاي تجاري-مسكوني، درطرفين آن به عمق (40 متر) منجر به تهديد و تخريب اراضي باغي و زراعي پيراموني (حدود 20 هكتار) مي‌گردد و از طرفي ضرورت ترافيكي متقن جهت ايجاد اين محور احراز نگرديد، با الحاقات مذكور مخالفت مي‌گردد.
با اين حال چنانچه ارتقاء كيفيت معابر موجود از طريق ساماندهي بدنه‌ها و تعريض و اصلاح هندسي قابل مديريت نباشد، احداث معبر در امتداد محور امام خميني در حداقل عرض ممكن (بدون بدنه شهري) در حريم شهر، صرفاً پس از اخذ مجوزات لازم مراجع استاني، (كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي وباغي، و كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي) ميسر خواهد بود.