معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت اساسی مصوبه شورایعالی ترافیک با طرح جامع شهر قزوین
تاریخ: 02/07/1397
شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ 2/7/97 خود، پیرو طرح جامع شهر قزوین و ضمن استماع گزارش سمن توسعه حیات شهر در خصوص باغستان سنتی قزوین و نظر به اهمیت تاریخی،میراثی و زیست محیطی باغات  و با تاکید ویژه بر مصوبات پیشین خود از جمله بند (8-1) مصوبه مورخ 22/4/97 که به موجب آن هر گونه تغییر کاربری، احداث یا تعریض معابر در باغستان سنتی مغایرت اساسی محسوب می شود، ضمن تاکید بر ضرورت توقف کلیه عملیات اجرایی در محدوده باغستان از جمله عملیات راهسازی و پلسازی و طرح تملک اراضی 200 هکتاری (موسوم به طرح ساماندهی و احیاء باغات سنتی قزوین ) ، مقرر نمود:
اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ این مصوبه گزارش مبسوطی از پیشنهادات و مصوبات استانی و ملی در حوزه باغات (اعم از طرح جامع شهر، طرح جامع ترافیک، مصوبات موردی کمیسیون ماده 5 شهر و . . . ) تهیه و جهت اتخاذ تصمیم به شورایعالی ارائه نماید.