معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
سامانه مدیریت فرایند کمیسیون ماده ٥
تاریخ: 08/05/1397
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 8/5/97 خود گزارش دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی پیرامون سامانه مکانیزه گردشکار موضوعات کمیسیون ماده 5 را استماع نمود و ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت استقرار هر چه سریعتر این سامانه در جهت ساماندهی به فرآیند بررسی و تصویب موضوعات مطروحه در کمیسیون ماده 5 استفاده از آنرا حائز اثرات بسیار مفید در جهت افزایش شفافیت و عدالت در نظام مدیریت شهری، انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، افزایش تحقق‌پذیری طرح و جلوگیری از انحراف آنها از اهداف اولیه می‌داند و از همین رو ضمن تاکید بر ضرورت همکاری شهرداریها و سایر دستگاهها اجرائی ذیربط برای استقرار و اجرایی شده هر چه بهتر سامانه فوق الذکر مقرر می‌نماید:
الف) متعاقب استقرار اولیه این سامانه و اخذ نتایج و بازخوردهای آن، سامانه مشابه برای فرآیند و گردشکار کارگروه‌های امور زیربنائی و شهرسازی استان‌ها نیز طراحی شود.
ب) مغایرت‌های قانونی از قبیل عدم صلاحیت قانونی کمیسیون، قانون منع فروش، حرایم میراثی و طبیعی و ... بعنوان خطوط قرمز در فرآیند به نحوی جانمایی شوند که عملاً  ادامه گردشکار بررسی موضوعات در صورت وجود هر یک از موانع قانونی امکانپذیر نباشد (با قید زمان و در اسرع وقت) در این فقره توجه به حداقل رساندن دسترسیهای غیر سیستمی مدیران ارشد مورد تاکید است .
ج) پیشنهاد می‌گردد با عنایت به ظرفیت‌های فنی وکارشناسی موجود اجرای سامانه در گام اول به مراکز استانها محدود شود و ظرف مدت یکسال با تحلیل بازخورد‌های استانی مورد تجدید نظر قرار گیرد .
د)با اعمال اصلاحات در سامانه مذکور ترتیبی اتخاذ شود که امکان پوشش کامل همه وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون ماده 5 (اعم از موضوعات قابل طرح و مراجع درخواست کننده) در سامانه فراهم باشد.