معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
راهنمای سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD)
تاریخ: 05/06/1397
شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران درجلسه مورخ 5/6/97 خود، پیرو مباحث جلسه مورخ 28/3/97، راهنمای سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) را بر اساس مباحث جلسه مورخ 4/6/97 کمیته فنی شماره پنج شورا ( کمیته طرح های فرادست ) مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب کلیات موضوع و سطوح چهارگانه پیشنهادی راهنما، مقرر نمود بررسی جزئیات سند در کمیته فنی شماره پنج ادامه یافته و نتیجه جهت اتخاذ تصمیم به شورایعالی گزارش شود.