معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح ویژه حفاظت، صیانت و ساماندهی باغات کن
تاریخ: 04/06/1397
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 5/6/1397 "طرح ويژه حفاظت، صيانت و ساماندهي باغات كن" (مصوب مورخ 27/10/95 كميسيون مادة 5 تهران) را پيرو جلسة مورخ 3/11/96 خود و با عنايت به مكاتبة شهرداري تهران به شمارة 537583/80 مورخ 25/5/97 مورد بررسي مجدد قرار داد و مصوبه كميسيون ماده 5 شهر تهران را با رعايت شروط زير در حوزه هاي هفت گانة طرح ، مورد تصويب نهايي قرار داد:
1- با عنايت به اينكه پيشنهادات طرح در اراضي شرق مسيل وسك با افزايش قابل توجهي بارگذاري نسبت به طرح تفصيلي همراه است و از طرفي تأثير مستقيم اين تدابير، بر صيانت از باغات كن به درستي تبيين نشده است، مقرر گرديد اين اراضي از محدودة طرح ساماندهي حذف گردد.
2- با توجه به اينكه در باغات خرمالو حجم دست اندازي و تخريب نسبتا كم است و همچنان اين باغات در چرخة توليد محصولات باغي فعال است، لذا مقرر گرديد ضمن تاکید بر ممنوعیت تفکیک، در كل عرصة اين باغات و حذف عناويني نظير "باغسار مردمي" و "باغسار زيارتي" ضوابط استقرار فعاليت در اين باغات به كمترين ميزان دخل و تصرف تغيير يابد. همچنین به جهت جلوگیری از تخریب باغات در كل محدودة طرح خصوصا باغات خرمالو، هرگونه پيشنهاد احداث معبر جديد در حوزة باغات (از جمله امتداد محور آبشناسان) ممنوع است.

- در خصوص محلة كن:
3- ضمن تعيين محدودة محله به عنوان "محدودة هدف بهسازي و نوسازي شهري"، به جهت حفظ كيفيات فضايي بافت ارزشمند محله مقرر گرديد؛ مباحث مربوط به سيما و منظر شهري، سطح اشغال، محل استقرار توده، جنس مصالح نما، نحوه و ميزان عقب نشيني در طبقات و ... در قالب طرح ويژه در مقياس طراحي شهري با رعايت چارچوب ذيل توسط شهرداري تهران تهيه و به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد.
3-1- به جهت تعديل ميزان بارگذاري در محله ( ناشي از تغيير سقف تراكم پهنةR212 و افزودن پهنه هاي مختلط M114 و( M211 مقرر گرديد سقف تراكم قابل احداث درپهنة عام سكونت با اعمال همة شروط (از جمله تراكم تشويقي) به حداكثر 180% محدود شود كه تبعاً ميزان سطح اشغال وتعداد طبقات درقالب طرح ويژه موضوع بند3 تدقيق خواهد شد.
3-2- به جهت تقويت كاركرد فرهنگي محله، سهم پهنة پيشنهادي مختلط M114 كاهش يافته و با تغيير به پهنة M211 ضمن تعديل ميزان بارگذاري، نقش فرهنگي كاربري هاي مختلط افزايش يابد.
- درخصوص اراضي كشت اجباري:
4- با عنايت به اينكه اراضي موسوم به كشت اجباري در شمال و جنوب بزرگراه همت به لحاظ وضعيت مالكيت و نوعيت اراضي يكسان هستند، مقرر گرديد محدودة اين اراضي در شمال و جنوب همت تدقيق و ساير پهنه هاي پيشنهادي بر روي اين باغات در شمال بزرگراه همت حذف شود. (به طور مشخص پيشنهادات مربوط به بافت ارزشمند سبز با كد (3-5) و نيز پيشنهادات مربوط به توسعة بيمارستان سوانح و سوختگي)
5- ضمن حذف پيشنهاد طرح ، درخصوص ارائة اراضي معوض از طريق تخصيص كاربري انتفاعي برروي اراضي خصوصي افراد، مقرر ميگردد با توجه به وجود اراضي گستردة متعلق به سازمان ملي زمين و مسكن و شهرداري درجنوب اتوبان حكيم (موسوم به شهر سنگ) ودرراستاي تحقق جزء پ بند 4 مصوبة مورخ 25/12/93 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، ارزش افزودة مدنظر جهت تأمين هزينه های تملك و آزادسازی کمربند سبز و توسعه بوستان جوانمردان از طريق آنها تأمين گردد.
6- به جهت کنترل وپایش مستمر اجرای طرح مصوب درمحدودة باغات كشت اجباري، با مشاركت كلية مراجع ذي-مدخل (از جمله نمايندگان مالكين) تكليف مديريت يكپارچة اراضي و هدايت و كنترل منابع حاصل از طرح در قالب سازمان اجرايي مشخص گردد. دسترسي به نقشة كاداستر محدودة باغات و نيز تدوين ريزاقدامات عملياتي دستگاه هاي مختلف از مفروضات پيش از اجراي اين سند است.
7- با عنايت به اينكه تفكيك و ريزدانگي و نفوذ معابر شهري به محدودة باغات كشت اجباري و ساير باغات واقع در محدودة طرح، زمينه ساز تخريب و تبديل آنها به الگوي رايج ساخت و سازهاي ويلايي و آپارتماني خواهد بود، مقرر گرديد ضوابط احداث بنا و استقرار فعاليت در آنها با رعايت محورهاي زیر مجدداً توسط شهرداري تهران مورد بازنگري قرار گرفته و پس از بررسي و تایید در كميتة فني، به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارائه شود:
• پرهيز از تفكيك قطعات (نصاب تفكيك يك هكتار).
• تشويق به تجميع قطعات با افزايش حداقل اندازة قطعات مشمول ضوابط.
• پرهيز از هرگونه احداث معبر جديد در باغات.
• بازنگری در عملکردهای مجاز قابل استقرار با بر تمركز برفعاليتهاي گردشگري و تفرج.
• یکسان سازی ضوابط احداث بنا در کل پهنه کشت اجباری.