معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه
تاریخ: 22/05/1397
شورای عالی شهرسازی در جلسۀ مورخ 22/5/97 "طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه" مصوب جلسه مورخ 19/12/89 شورای برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری را مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ 14/5/97 کمیته فنی شماره دو شورا (کمیته گردشگری) و با توجه به ملاحظات و حساسیت‌های زیست محیطی و منابع طبیعی منطقه -نظیر چشمه دیمه ودریاچه سد زاینده رود- ، طرح مذکور را جهت بررسی مجدد به کمیته فنی ارجاع و مقررنمود تا با تمرکز بر محورهای زیر در کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده به شورایعالی ارائه شود.
1- اتخاذ تدابیر لازم جهت پرهیز از هرگونه اقامت دائم در منطقه و تبدیل طرح به الگوی رایج ویلاسازی و تفکیک قطعات
2- کاهش سطح اشغال و بارگذاری ساختمانی در طرح به ویژه در زون اقامتی تا حد منابع آب شرب قابل تامین توسط وزارت نیرو
3- توجه به حوزه پیرامونی و تاثیر و تاثر آن بر طرح پیشنهادی