معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
اتخاذ رویکرد نوین در تهیه طرح‌های جامع شهری
تاریخ: 28/03/1397
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ در جلسه 28/3/97 خود ضمن استماع گزارش دفتر طرح‌های کالبدی درباره ضرورت تغییر رویکرد در روند تهیه، تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه شهری، معاونت شهرسازی و معماری را موظف کرد رویکرد نوین را به منظور افزایش تحقق پذیری، ارتقای کارآمدی و خود اتکایی شهرها در چارچوب اصول زیر و از راه تهیه برنامه‌های پایلوت (حداکثر در پنج شهر) تهیه و گزارش آن را به شورا ارائه نماید.
1- شراکت و مشارکت همه بازیگران (ذینفع و ذی نفوذ شهر) در فرآیند تهیه و اجرای برنامه
2- توجه به سازو کارهای اجرایی احکام برنامه اعم از پولی، مالی، قانونی (بیان حقوقی سند برنامه)
3- توجه به ظرفیت‌های زیست محیطی به ویژه توجه به محدودیت و چرخه آب و توجه به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی
4- توجه به رابطه متقابل شهر و منطقه (اقتصاد منطقه‌ای و خوداتکایی اقتصادی)
5- توجه به شرایط خاص هر شهر در تهیه برنامه (وجه ممیزه شهر اعم از تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مسائل و پتانسیل های آن)
6- خلاقیت در توسعه شهری از راه ظرفیت سازی، رقابت‌پذیری، بازاریابی مکان و توسعه
7- توجه به تمرکززدایی و تقویت نهادهای محلی
8- برقراری تعادل در اجرای سیاست‌های توسعه (توسعه درونی، تدریجی و منفصل) و اولویت بخشی به سیاست بازآفرینی شهری با توجه به تحولات جمعیتی و روند تنزل کیفی شهرها در طول 2 دهه گذشته
9- توجه به ظرفیت‌پذیری جمعیت شهرها و برنامه‌ریزی مسکن متناسب با نقش و پتانسیل شهر هدف
10- توجه به نقش نظام حمل و نقل یکپارچه در توسعه با تاکید بر سیاست توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD)
11- شفافیت و علنیت در فرآیند تهیه برنامه (به رسمیت شناختن اعتراض و شکایت از برنامه‌های توسعه)
12- یک شهر یک برنامه (هر نوع مداخله در شهر باید در چارچوب برنامه انجام شود)
معاونت شهرسازی مکلف است تا زمان تهیه گزارش پایلوت رویکرد نو، نسبت به تهیه سند راهنما برای ارتقا کیفیت تهیه برنامه‌های توسعه شهری سایر شهرها در مدت دو ماه تهیه و به شورا ارائه کند. ضمنا مقرر شد مصوبه مورخ 11/2/96 شورایعالی در رعایت الزامات پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه شهری همچنان مورد توجه باشد.