معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
سند ملی حفاظت و حراست از گورستان‌های تاریخی
تاریخ: 08/05/1397
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 8/5/97 خود گزارش دبیرخانه شورایعالی پیرامون سند ملی حفاظت و حراست از گورستان‌های تاریخی را استماع نمود و ضمن تاکید بر اهمیت گورستان‌های تاریخی ایران بعنوان :
- جزئی جدایی ناپذیر از منظر طبیعی و مصنوع محیط پیرامونی در ارتباط ساختاری با جنبه‌های اسطوره‌ای، اخلاقی و دینی باورهای انسانی
- نظام پیچیده و پذیرفته شده‌ای از نشانه‌ها، یادمان‌ها، و موتیف‌های انتزاعی به مثابه موزه‌های روباز شهری
- بخشی از چشم انداز تاریخی که نقش ارزنده‌ای در تداوم حیات اخلاقی و معنوی انسانها دارد.
- قسمتی از حافظه جمعی شهرها و روستاها که نقش بی بدیلی را به عنوان عناصر هویت بخش سکونتگاه‌های انسانی ایفا می‌کنند.
تخریب این محدوده‌ها و یا عملیات نامناسب نوسازی، بازسازی، یکسان سازی آنها را حائز آسیب‌های جبران‌ناپذیر بر میراث تاریخی شهرها، تعرض به حقوق اجتماعی شهروندان و همچنین وهن ارزش‌های ملموس و نا ملموس مستتر در گورستان می‌داند. لذا ضمن تصویب "سند ملی حفاظت و حراست از گورستان‌های تاریخی" به شرح پیوست بر رعایت الزامات آن خصوصاً الزامات مربوط به مدیریت یکپارچه و اقدامات قانونی (بخش پنجم سند) توسط کلیه مراجع قانونی مرتبط تاکید می‌نماید.

پيوست: سند ملي حفاظت و حراست از گورستان‌هاي تاريخي