معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع کلانشهر اهواز
تاریخ: 25/04/1397
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه 25/4/97 خود طرح جامع شهر اهواز را پیرو مصوبه مورخ 2/12/1395 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورتجلسه مورخ 17/4/97 کمیته فنی شورایعالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

کلیات
1- مطالعات جمعيتي طرح جامع بر اساس جمعيت پايه 1184788بر مبناي سرشماري سال 1395 و با نرخ رشد 25/1 (تقريباً معادل نرخ رشد طبيعي) براي سال افق 1410 و معادل 1370000 نفر بر اساس موازين برنامه ريزي شهري مورد تائيد مي‌باشد.
2- عناوين كاربري‌ها در كليه اسناد بر اساس مصوبه تدقيق تعاريف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعيين سرانه آنها مصوب 10/03/1389 شورايعالي شهرسازي و معماري اصلاح و پس از تائید دبیرخانه کارگروه امور زیربنائی و شهرسازی استان در قالب اسناد طرح ابلاغ شود.
3- قطعات با مساحت بیش از يك هكتار، به عنوان ذخيره نوسازي شهر شناسايي و در اسناد طرح تحت همین عنوان معرفی و تثبیت شوند، تبعاً اقدامات درخصوص اين قطعات در قالب طرح يكپارچه و با رعايت ضوابط و مقررات طرح جامع به تصويب كميسيون ماده 5 استان خواهد رسيد.
4- كاربري‌هاي خدماتي وضع موجود كه تغيير آنها از نظر طرح جامع قابل جبران نبوده و برسازمان فضايي كل طرح تاثير مي‌گذارد شناسايي و به عنوان اساس طرح جامع (با هاشور تثبيت كاربري) در اسناد مربوطه ارائه گردد.
5- الحاق روستاهاي عين دو و ملاشيه تا طي شدن فرايند كامل الحاق و تائيد استانداري خوزستان مطابق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، بصورت مراعا در اسناد طرح جامع درج گردد.

كاربري اراضي شهر
6- خط محدوده در شمال شهر در محدوده پل نهم (مطابق نقشه پيوست) اصلاح شود و اراضي الحاقي به محدوده با كاربري پارك و سبز بصورت اساس طرح در اسناد درج گردد.
7- محورهاي داراي قابليت استقرار كاربري هاي مختلط خدماتي در مقياس شهر، منطقه و ناحيه، شناسايي و در اسناد طرح منعكس و متعاقباً ضوابط استقرار و اختلاط كاربري در آنها ارائه شود.
8- ضمن حذف كاربري‌هاي پيشنهادي از ناحيه صنعتي كارون و شهرك كاويان مقرر گرديد؛ به جهت تسهيل خروج صنايع از شهر و تخصيص آنها به كاربري هاي خدماتي، طرح ويژه متضمن توافق با متولیان صنایع مربوطه با نظارت اداره كل راه و شهرسازي استان و با رعايت مفاد و احكام طرح جامع به تصويب كميسيون ماده 5 شهر اهواز برسد.
9- اراضي مربوط به پادگان 92 زرهي، پادگان شهيد دغاغله و پادگان 8 نجف اشرف و ساير پادگانهاي مستقر در محدوده شهر ، در حد كاربري نظامي قبل با كاربري نظامي در طرح تثبيت شود. تبعا هرگونه اقدام در اين زمينه به قانون انتقال پادگانها موكول مي گردد.
10- الزامات و ملاحظات پدافند غير عامل مطابق مصوبه مورخ 11/02/1397 با ذكر مصاديق و نقشه، ارائه شود و پس از تائيد نمايندگان محترم وزارت دفاع و سازمان پدافند غيرعامل در اسناد طرح جامع لحاظ گردد.

پهنه بندي حريم شهر
11- ضمن مخالفت با کاهش حریم شهر در بخش جنوب شرقی مقرر گردید حریم در این قسمت بر حریم مصوب قبلی شورایعالی شهرسازی منطبق شود .تبعاً با توجه به وقوع شهرک صنعتی شماره 3 و بخشی از شهرک صنعتی شماره 5 در حریم شهر استقرار صنایع در این بخش ها بر اساس ضوابط محیط زیستی صرفاً تا رده 3 مجاز خواهد بود . حریم شهر در سایر بخش ها مطابق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد تائید میباشد.
12- پهنه های پیشنهادی و كاربري هاي تثبيت شده در سند پهنه بندي حريم شهر همراستا با دستور العمل پهنه بندی حریم شهر ها (مصوبه مورخ 18/11/ 1396 شورایعالی ) اصلاح و ضوابط استقرار فعالیت در آن مطابق سند مذکور ارائه گردد.
13- حريم و بستر رودخانه كارون مطابق نظر اداره كل آب منطقه اي استان در سند کاربری اراضی پیشنهادی و پهنه بندي حريم ارائه گردد.
14- با عنایت به نقش اساسی رود کارون در سازمان فضائی شهر مقرر گردید طرح ویژه احیا و بازآفرینی فضای رود کنار همراستا با مصوبه مورخ 4/10/96 شورایعالی شهرسازی و معماری تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 5 و شورایعالی برسد.
15- حرايم نفتي ، ميادين نفتي ، چاه ها و خطوط انتقال نفت و ساير خطوط تاسيساتي و انتقال فرآورده هاي نفتي مطابق اعلام نظر مرجع قانوني مربوطه در سند پهنه بندي حريم ارائه گردد.

حمل و نقل
16- ضمن تقدير از تلاش صورت گرفته در جهت انطباق طرح جامع با اصول توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني (T.O.D) به عنوان رویکرد طرح در توسعه و عمران در حوزه توزيع تراكم‌ها و اختلاط كاربري‌ها مقرر گرديد؛ ساختار يكپارچه حمل و نقل همگاني شهر مشتمل بر شقوق مختلف حمل و نقل، پايانه‌ها و ايستگاه‌هاي اصلي، پايانه‌هاي شهری و بين شهري و نحوه اتصال آنها بهم به عنوان يكي از اسناد طرح جامع تكميل و ارائه گردد.در همین راستا ایستگاه مرکزی راه آهن و اراضی پیرامون آن (متعلق به راه آهن جمهوری اسلامی ایران) به عنوان هاب مرکزی (TOD مرکزی) در اسناد طرح منعکس و پس از طی مراحل تصویبی لازم همراستا با سند یکپارچه حمل و نقل همگانی شهر ملاک عمل قرار گیرد.
17- پيشنهادات مربوط به طرح جامع حمل و نقل اهواز در انطباق با سازمان فضائي پيشنهادي در طرح تثبيت گردد.
18- پيشنهادات مربوط به كريدور سراسري شماره 10 زاگرس بررسي و تاثيرات احتمالي متقابل آن در طرح منعكس گردد.

ضوابط و مقررات
ضوابط و مقررات پیشنهادی با رعایت محور های زیر توسط منتخب اعضای کمیته شامل نمایندگان وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت دفاع، سازمان پدافند غیر عامل، سازمان برنامه و بودجه كشور و دبیرخانه شورایعالی بررسی، اصلاح و تائید گردد.
19- پهنه‌های تراکمی شهر در سه گونه تراکم کم، متوسط و زیاد تدقیق گردد. این تدقیق که با همکاری شهرداری اهواز و استانداری خوزستان توسط اداره کل راه و شهرسازی استان انجام خواهد شد به نحوی خواهد بود که پهنه تراکمی پیشنهادی هر منطقه از متوسط تراکم ساختمانی موجود آن کمتر نباشد.
20- ضمن حذف الگوی تراکمی بلند مرتبه سازی بصورت پهنه‌ای مقرر گردید استفاده از این الگو محدود به محورهای داراي قابليت استقرار كاربري هاي مختلط خدماتي در مقياس شهر و منطقه گردد.
21- عرصه‌های سبز و باز اعم از فضای سبز و باغات و کشاورزی و همچنین كاربري‌هاي خدماتي بزرگ مقياس، دانشگاه و و حريم رودخانه كارون از سند پهنه بندي تراكم ساختماني شهر حذف شود.
22- محدوده‌هاي بافت‌هاي ارزشمند معاصر شناسایی و ضوابط تراکمی در آنها در جهت حفظ الگوی ساخت و ساز وضع موجود ارائه گردد.
23- كليه پهنه‌هاي تراكم ساختماني در حريم گسل، به پهنه تراكم كم تعدیل گردد .
24- در تمامی پهنه‌ها رعایت سقف تراکمی پهنه‌ها ارجح بر سایر ضوابط تراكم ساختماني مي‌باشد.
25- ضمن انعکاس محدوده بافت فرسوده شهر اهواز در سند کاربری اراضی پیشنهادی پیشنهادات تکمیلی طرح جامع در جهت شناسایی محدوده‌های هدف بهسازی و نوسازی شهری بر اساس آخرین اقدامات ستادهای ملی و استانی بازآفرینی شهری به عنوان اسناد پشتیبان طرح ارائه شود. تبعا متعاقب ابلاغ شیوه نامه جدید شناسایی محدوده‌های هدف بازآفرینی سند مذکور بر اساس شاخص‌های جدید تدقیق شده و مبنای اقدامات قانونی در محدوده‌‌های هدف خواهد بود.
26- در ضوابط پیشنهادی در خصوص موارد زیر بطور مشخص اظهار نظر شود.
به حداقل عرض معبر و حداقل اندازه قطعه جهت احداث بنا
سرانه فضای باز جهت کنترل واحد پذیری
تعداد پارکینگ لازم برای همه کاربری‌ها
حداكثر تعداد طبقات قابل احداث در تراز زير همكف بر اساس نظر آب منطقه‌اي استان .