معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت اساسی طرح جامع شهر دستگرد
تاریخ: 25/04/1397
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه 25/4/97 خود موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دستگرد (موضوع الحاق اراضی به محدوده شهر) را پیرو مصوب مورخ 5/7/1395 شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورتجلسه مورخ 20/8/96 کمیته فنی شورایعالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
1- با عنایت به اینکه کارگاه‌های صنعتی واقع در جنوب محور معلم بر اساس طرح هادی قبلی شهر شکل گرفته‌اند و از طرفی استقرار آنها در طرح جامع نیز مجاز اعلام شده‌اند، مقرر گردید با بررسی دقیق اداره کل راه و شهرسازی استان حقوق مکتسبه قانونی ایجاد شده (بر اساس اعلام نظر دفتر حقوق وزارت راه شهرسازی) را احصا نموده و با تدقیق مرز محدوده در جنوب محور معلم، مراتب را به کمیته فنی ارائه و پس از تائید کمیته مذکور محدوده های الحاقی توسط دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود.
2- با الحاق اراضی در سایر مواضع با عنایت به عدم ارائه توجیه فنی مناسب مخالفت گردید.