معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت مربوط به کاهش حریم شهر به تبع خروج اراضی شهرک صنعتی سپید رود (موجود) و توسعه آن
تاریخ: 11/04/1397
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه 11/4/97 خود موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت مربوط به کاهش حریم شهر به تبع خروج اراضی شهرک صنعتی سپید رود (موجود) و توسعه آن را پیرو مصوب مورخ 26/3/1395 شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورتجلسه مورخ 9/4/97 کمیته فنی شورایعالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
بر اساس آخرین اظهار نظر سازمان حفاظت محیط زیست طی مکاتبه شماره 45743-1 مورخ 14/11/96 صرفاً استقرار واحدهای صنعتی و صنفی تا رده 3 در محدوده شهرک مذکور و توسعه مجاور آن مجاز می‌باشد تبعاً ضرورتی بر تغییر حریم شهر رشت نخواهد بود لذا با عنایت به استمهال استاندار محترم گیلان مقرر گردید موضوع مجدداً توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته و اظهار نظر نهایی آن سازمان در خصوص رده‌بندی صنایع قابل استقرار در شهرک صنعتی مذکور (فراتر از سه رده مذکور) ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورایعالی ارائه وگزارش آن متعاقباً جهت اتخاذ تصمیم نهائی درخصوص حریم رشت به شورایعالی ارائه شود.