معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌های سازمان‌ها و نهادهای موثر در مدیریت توسعه سکونتگاه‌های کشور
تاریخ: 11/04/1397
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 11/4/97 گزارش مشاور امور زنان و خانواده وزیر راه و شهرسازی پیرامون نهادینه‌سازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌های سازمان‌ها ونهادهای موثردرمدیریت توسعه سکونتگاه‌های کشور را استماع نمود و ضمن تائید رویکرد پیشنهادی مقرر نمود:
سند " نهادینه‌سازی عدالت جنسیتی در سیاست‌های توسعه سکونت‌گاه‌های کشور " به عنوان سند پایه برای دستیابی به هدف مذکور بر اساس آسیب شناسی سیاست‌های موجود، بررسی اسناد قانونی و نظری موجود، تجارب مشابه و بین المللی پیشرو توسط معاونت شهرسازی و معماری و باهماهنگی دفتر امور زنان و خانواده وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت شش ماه تدوین شده و به کمیته‌های تخصصی ذیل شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.