معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
تاریخ: 28/03/1397
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ جلسه 28/3/97 خود پیرو جلسه مورخ 22/3/96 و در اجرای سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی ضمن استماع گزارش معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و کمیته فنی طرح‌های فرادست در خصوص راهنمای سند مذکور ضمن تاکید بر اتخاذ رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی به عنوان سیاست حاکم بر تهیه طرح‌های توسعه و عمران شهری و فراشهری، راهنمای مذکور را به جهت اعمال اصلاحات مد نظر اعضای شورایعالی مجدداً به کمیته فنی طرح‌های فرادست (کمیته 5) ارجاع و مقرر نمود حداکثر ظرف مدت یکماه نسخه نهایی راهنما به شورایعالی ارائه شود.
ضمناً با عنایت به اینکه رویکرد مذکور بعضاً در حد پروژه‌های منفرد مجتمع‌های ایستگاهی تقلیل پیدا می‌کند مقرر گردید معاونت حمل و نقل با اعمال نظارت حداکثری انحرافات پروژه‌های مذکور را از اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) جهت اتخاذ تصمیم به جلسه صدرالذکر شورایعالی ارائه نماید.