معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
ايجاد شهرك هاي صنعتي غيردولتي واقع در حريم و محدوده شهرهاي استان تهران
تاریخ: 31/02/1397
شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران در جلسه مورخ31/2/97 خود ضمن استماع گزارش کمیته فنی شماره یک پیرامون ایجاد شهرک‌های صنعتی غیر دولتی در حریم و محدوده شهرهای استان تهران (رباط کریم، شهر قدس، صفا دشت، گلستان و نصیر شهر) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
الف) تبدیل مجموعه‌های صنعتی و کارگاهی موجود در محدوده و حریم شهرهای استان تهران به شهرک صنعتی، ضمن این که موجب تشویق و تشدید بارگذاری صنعتی و جمعيتي در پیرامون پایتخت خواهدشد، شکل گیری وتکمیل ظرفیت شهرک‌های صنعتی از پیش برنامه‌ریزی شده در مجموعه شهری تهران را با چالش جدی مواجه می‌کند. شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به مغایرت صریح این موضوع با همه موازین و احکام فرادستی در سطح مجموعه شهری تهران و در راستای ایفای تکالیف قانونی در تعادل بخشی فضایی در عرصه سرزمین، ضمن اعلام مخالفت با ایجاد شهرک صنعتی جدید دراستان تهران مقرر می‌نماید؛ عندالزوم ساماندهی ساخت و سازهای کارگاهی و صنعتی موجود در حریم و محدوده شهرهای استان درقالب طرح های ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط انجام گیرد.
ب) صرفاً معطوف به مصوبات هيات وزيران در مورخ 17/6/89 و اصلاحیه مورخ 17/2/96 و با عنايت به صدور پروانه بهره برداري با نام شهرك‌هاي صنعتي قلعه میر، بهاریه، كاظم آباد، زواره‌ای، ده حسن، زاگرس و گلبرگ، قدس، صفا دشت، در راستای مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مقرر مي‌گردد:
1- از آنجا كه به استناد مفاد بند 6 مصوبه مورخ 17/6/89 هیات محترم وزیران، ایجاد شهرک صنعتی مختص به ساماندهی واحدهای صنعتی و کارگاهی موجودو بدون استقرار واحد جدید بوده است، تبعاً کلیه ساخت و ساز های بعد از تاریخ مذکور و همچنین عرصه‌های خالی پیرامون این شهرک‌ها مشمول مصوبه نیستند. لذا مقررگردید نقشه محدوده شهرك هاي فوق با رعایت اصل مذکورپس از تدقیق توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به تائید مشترک نمایندگان دبیرخانه شورایعالی و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برسد.
2- با عنایت به اینکه شهرکهای مزبور عمدتاً بدون هرگونه خدمات شکل گرفته‌اند مقرر گردید کلیه اراضی خالی مابین قطعات ساخته شده به سطوح خدماتی اختصاص یابد. نقشه پیشنهادی کاربری اراضی شهرک‌های صنعتی با رعایت سطوح و سرانه کاربری‌های خدماتی با رعایت مفاد بند 1 به تائید دبیرخانه شورایعالی برسد.
3- رای موافق کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی برای همه قطعات اخذ شود.
4- رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده توسط اداره کل حفاظت و محیط زیست استان تهران به هنگام تهیه نقشه کاربری اراضی پیشنهادی در مورد هرکدام از شهرک‌های صنعتی الزامی می‌باشد.
5- حریم و محدوده شهرهای گلستان، نصیر شهر، رباط کریم، صفادشت و قدس کماکان به قوت خود باقی است. لذا به استناد ضوابط زیست محیطی صدور مجوز برای صنایع و کارگاه‌ها واقع درشهرک‌های مذکور در محدوده شهرها تنها شامل صنايع گروه" الف" و در حريم شهرها، شامل صنايع تا رده "ج "خواهد بود.
6- مطابق تبصره بند6 تصويب نامه شماره 19007/ت 53541 ه مورخ 23/2/96 هيات محترم وزيران " نحوه تعيين مصاديق صنايع غير مجاز مشمول اين تصويب نامه و نيز جلوگيري از تكرار تخلف در محل استقرار غير مجاز صنايع مذكور، بر اساس دستورالعمل مشترك وزرای صنعت،‌ معدن و تجارت و كشور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود .
7- با عنايت به وقوع شهرك‌هاي صنعتي زاگرس گلبرگ و قدس در داخل محدوده شهر قدس، اداره كل راه وشهرسازی استان تهران گزارشي از وضعيت سطوح و سرانه كاربري‌هاي خدماتي شهر تهيه و جهت اقدامات بعدي به دبيرخانه شورايعالي ارسال نمايد.
8- ملاحظات و الزامات پدافند غيرعامل در استقرار صنايع در اين شهرك‌ها رعايت گردد.