معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
فرايند بررسي طرح‌ها در كارگروه‌های امور زیربنایی و شهرسازی استان‌ها
تاریخ: 31/02/1397
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 31/2/97 خود ضمن استماع گزارش دبیرخانه شورایعالی در خصوص تکلیف مقرر در "بند ج ماده 8 مصوبه مورخ 18/11/1395 پیرامون بازبینی فرآیند بررسی طرح‌ها و تقاضاهای مطروحه در کارگروه امور زیربنائی و شهرسازی" و همچنین استماع نظریه مورخ 1/5/1396 کمیته فنی، فرآیند مورد نظر را به شرح پیوست با لحاظ نظرات کمیته فنی و اعضاء به تصویب رساند.
ضمناً تغییرات احتمالی ناشی از تغییر آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و یا حسب مورد مصوبات شورایعالی اداری متعاقباً توسط دبیرخانه در این فرآیند گنجانده شود.

پيوست شماره يك: فرآيندكار گروه امور زيربنايي و شهرسازي (استعلامات مورد نياز)

پيوست شماره دو: فرآيند بررسي طرحها و تقاضاهاي مطروحه در كارگروه امور زير بنايي و شهرسازي