معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغايرت اساسي طرح جامع شهر كرج - ساماندهي اراضي گلدشت
تاریخ: 17/02/1397
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 17/2/97 مغايرت اساسي طرح جامع شهر كرج - ساماندهي اراضي گلدشت (موضوع تغيير حدنصاب تفكيك، سطح اشغال و تراكم ساختماني 16 هكتار از اراضي موسوم به گلدشت)، مصوب جلسه مورخ 20/7/96 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان البرز را مورد بررسي قرار داد و ضمن توجه به صورتجلسه مورخ 17/10/96 كميته فني شماره يك، صرفا جهت رفع نابساماني موجود و با رويكرد حفظ سيما و منظر كلي منطقه و كنترل ريزدانگي، به شرح زير اتخاذ تصميم نمود:
1- با تقليل حدنصاب تفكيك تا 190مترمربع (حدنصاب تفكيك بافت مسكوني نيازمند طرح ويژه بهسازي در طرح تفصيلي مصوب كرج) درپلاك‌هاي داراي ساخت و ساز و 300 متر مربع در اراضي خالي داخل محدوده مذكور موافقت مي‌گردد.
2- سطح اشغال در كليه قطعات برابر با 50% و تراكم متناظر 50% تعيين مي‌گردد.
سطوح و سرانه‌هاي كاربري‌هاي خدماتي مطابق مصوبه مورخ 10/3/89 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در طرح لحاظ و نقشه كاربري اراضي پس از تاييد دبيرخانه شورايعالي ابلاغ گردد.