معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
توسعه شهرك صنعتي بهارستان واقع در حريم شهرهاي كمالشهر و كرج
تاریخ: 03/02/1397
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 3/2/97 خود و در جريان بررسي موضوع توسعه شهرك صنعتي بهارستان واقع در حريم شهرهاي كمالشهر و كرج مقرر نمود:
«به جهت پرهيز از بررسي موردي موضوعات مربوط به توسعه صنعت در پيرامون شهرتهران، شركت شهرك‌هاي صنعتي به نمايندگي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان يكي از اعضاء شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران، برنامه جامع ساماندهي صنايع در داخل شعاع يكصد و بيست كيلومتري شهرتهران را بارعايت همه مصوبات فرادست اعم از مصوبات هيات وزيران، طرح‌هاي مجموعه شهري و ناحيه‌اي مصوب و طرح راهبردي حريم پايتخت و غیره تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه به شورايعالي ارايه نمايد.»