معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
حريم گسل‌هاي زلزله شهرهاي ايران
تاریخ: 03/02/1397
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 03/02/1397 پيرو مصوبه مورخ 25/05/1395 خود، ضمن استماع گزارش مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي پيرامون "حريم گسل‌هاي زلزله شهرهاي ايران" درخصوص روند اجرائي شدن مفاد مصوبه قبلي و اقدامات انجام شده متعاقب آن به شرح زير اتخاذ تصميم نمود:
الف) پهنه‌بندي حريم گسل‌هاي زلزله شهرهاي تهران، تبريز و كرمان
1- نقشه‌های حرائم گسل‌های شهرهای تبریز و کرمان مورد تائيد و تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد اسناد مربوطه توسط دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري به مراجع ذيربط ابلاغ گردد.
2- بلندمرتبه سازی (بر اساس چهارچوب تعيين شده در مصوبات شورايعالي) در پهنه گسل‌هاي اصلي كلانشهر تبريز و كرمان ممنوع مي‌باشد. وظيفه نظارت بر حسن انجام اين بند با همكاري موثر نهادهاي مدني شهرهاي مذكور (از جمله شوراي اسلامي شهر) بر عهده اداره كل راه و شهرسازي استان مربوطه و دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران مي‌باشد.
3- ادارات كل راه و شهرسازي استان‌هاي آذربايجان شرقي و كرمان و شهرداري تهران موظف اند طرح تفصيلي شهرهاي تهران، تبريز و كرمان را با در نظر گرفتن كاربري‌هاي مجاز به استقرار در پهنه‌هاي گسلي (مطابق بند 6-2-4 استاندارد 2800 ایران و بر اساس مصوبات شورايعالي) مطابق نقشه پهنه‌هاي گسلي ابلاغي مورد بازنگري قرارداده و جهت تصويب نهايي به شورايعالي ارسال نمايد.
4- شهرداران شهرهايي كه اسناد پهنه بندي حريم گسل‌هاي آنها ابلاغ شده است (تهران، تبريز و كرمان) مكلفند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين مصوبه اطلاعات رقومي كليه مستحدثات واقع شده بر حرائم گسل‌ها را تكميل و نتيجه را جهت بررسي روند اجرائي شدن مصوبات مذكور، به مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ارسال نمايند.

ب) ضوابط عام پيرامون سند پهنه‌بندي گسل‌هاي زلزله شهرهاي ايران
5- در راستاي تكليف مندرج در بند 1 مصوبه مورخ 10/02/1396 هيات محترم وزيران ابلاغ شده به شماره 15021/53433 مورخ 12/02/1396 ، ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌هاي گسلي كلانشهرها توسط كميته استاندارد 2800 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي حداكثر تا سه ماه آينده تدوين و پس از طي فرآيند قانوني لازم به مراجع ذيربط ابلاغ گردد.
6- وزارت راه و شهرسازي با محوريت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همكاري ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني و مراكز تحقيقاتي و دانشگاه‌ها نسبت به تهيه نقشه گسل‌های كلانشهرهای كشور مطابق با اولويت بندي صورت گرفته (به شرح جدول پيوست) اقدام نموده و برهمين اساس تدقيق نقشه گسل‌هاي اصلي و فرعي شهرها با تاكيد بر برآورد نرخ لغزش و میزان جابجایی گسل‌ها، در بازه زمانی 5 ساله، تهيه و پس از طي فرآيند قانوني لازم به مراجع ذيربط ابلاغ شود.
7- ساختمان‌ها و تاسیسات بسیار مهم علاوه بر تعاریف و مصادیق ذکر شده در آئین نامه 2800، شامل مدارس و کلیه مراکز آموزشی و پرورشی دارای مجوز (شامل مهد کودک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و ...)، کلیه جایگاه‌های سوخت (پمپ بنزین، پمپ گاز)، ساختمان‌های بلند مرتبه (طبق تعریف بازای مناطق مختلف) نیز خواهد بود.
8- به جهت اجرايي شدن مصوبه مورخ 25/05/1395 و اين مصوبه، خصوصاً در جابجايي ساختمان‌هاي دولتي با اهميت خيلي زياد و خطرزا واقع در حرايم گسل‌ها، مقرر گرديد كارگروه اجرائي با عضويت و محوريت وزارت راه و شهرسازي (مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي)، سازمان مجري ساختمان‌هاي دولتي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و سازمان بهره بردار، تشكيل و آئين نامه اجرائي مرتبط را جهت ارائه به دولت تدوين نمايد. آئين نامه مذكور، پس از تائيد از طرف شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، به دولت پيشنهاد خواهد شد.