معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
احداث فاز دوم بيمارستان شريعتي
تاریخ: 17/02/1397
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 17/2/97 ، موضوع توسعه بیمارستان شریعتی در شمال غرب تهران، در حاشيه بزرگراه همت را پيرو بند 5 مصوبه شماره 559 كميسيون ماده 5 استان تهران در زميني به وسعت 10.5 هكتار (6.8 هكتار آن در محدوده شهر تحت پهنه هاي G323 , G322 و مابقي خارج از محدوده و در حريم) و مباحث جلسه مورخ 19/4/96 خود مورد بررسي قرار داد ضمن عنايت به صورتجلسه مورخ 1/9/96 كميته فني شماره يك، با مصوبه كميسيون ماده 5 منوط به تحقق شرايط زير موافقت نمود:
1. به جهت يكپارچگي طرح و ضوابط طرح تفصيلي، هر گونه تفكيك زمين در سايت ممنوع است.
2. حريم اتوبان همت به عرض 30 متر تحت كاربري 322 G رعايت شود.
3. با عنايت به اعلام نظر دفتر ارزيابي اقتصادي و مديريت بهره وري حمل و نقل معاونت حمل و نقل وزارت راه و سازي:
1-3 لازم است حداقل 800 فضاي پارك خودرو براي پاركينگ مجموعه بيمارستاني تامين گردد كه از اين تعداد، 400 واحد براي مراجعين و 400 واحد ديگر براي استفاده پرسنل در نظرگرفته شود. بنابراين ضروري است كه حداقل فضاي 20 هزار متر مربع جهت احداث پاركينگ در طرح نهايي لحاظ شود.
2-3 كليات طرح هندسي جهت تامين دسترسي از بزرگراه‌هاي شهيد خرازي و آيت‌الله حكيم به بيمارستان براساس نقشه¬ي ارسالي از سوي سازمان مشاور فني و مهندسي شهرداري تهران (نامه شماره 1050964 مورخ 19/09/1396 ) مورد تائيد مي‌باشد.
3-3 ضمن پرهيز از تعبيه ورودي ثابت و مجزا به كندروي موجود براي بيمارستان، ورودي اصلي بيمارستان از بزرگراه شهيد همت، پيش از پمپ بنزين پيش بيني شود و در محدوده سايت، صرفا جهت خودروهاي امدادي و اورژانس، ورودي موقت به كندرو درنظرگرفته شود و طرح دسترسي مراحل تصويب قانوني لازم را طي كند.
4. متاسفانه حجم وسيع بارگذاري در سال‌هاي اخير در حاشيه بزرگراه همت (شهید خرازی) در منطقه 22 تحت كاربري‌های بزرگ مقياس تجاري- اداري- گردشگري، در حال انجام است که حايز تاثيرات كالبدي، فضايي، اقتصادي وسيع است و قطعا ايفاي بهينه نقش ترافيكي بزرگراه همت و ادامه آن در استان البرز را با خلل جدي مواجه مي‌كند. لذا شورایعالی شهرسازی و معماری مقرر نمود در بازنگری طرح تفصیلی منطقه 22 بر رویکرد حفاظت حداكثري تحت پهنه (G323) در شمال بزرگراه همت تاکید گردد و شهرداری تهران و کمیسیون ماده 5 از صدور مجوزاتی که به هر نحو ممکن، بار ترافیکی مضاعف بر بزرگراه تحمیل نماید پرهیز کند.
5. هر گونه بارگذاری در اراضی متعلق به بیمارستان در خارج از محدوده شهر ممنوع می‌باشد.