معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت اساسی طرح جامع شهر شیراز (الحاق 212 هکتار از ساخت و سازهای خارج از محدوده به محدوده منفصل شهری گویم)
تاریخ: 20/01/1397
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 20/1/97 موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر شیراز (الحاق 212 هکتار از ساخت و سازهای خارج از محدوده به محدوده منفصل شهری گویم) را پیرو مصوبه مورخ 5/7/1396 شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس مورد بررسی قرار داد و ضمن استماع مفاد صورتجلسه مورخ 19/1/1397 کمیته فنی و با عنایت به حجم وسیع تخلفات مربوط به ساخت و ساز خارج از محدوده قانونی ضمن عودت طرح به استان مقرر نمود:
1- استانداری فارس با بررسی دقیق موضوع کلیه مراجع ذی مدخل در تخلفات مذکور را به مراجع قضایی استان معرفی نماید.
2- با عنایت به اینکه بعضاً تخلفات مذکور منجر به صدور پروانه (غیر قانونی) شده اند اداره کل راه و شهرسازی استان با همکاری موثر شهرداری شیراز نسبت به احصا دقیق وضعیت پلاک های ساخته شده خارج از محدوده طرح هادی مصوب اقدام و با تعیین پلاک هایی که تا تاریخ مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان پروانه اخذ نموده اند، گزارش آن را به کمیته فنی ارائه نماید. تبعاً هر گونه تصمیم در خصوص ساخت و سازهای مذکور متعاقب بررسی و گزارش استان در کمیته فنی، در شورایعالی شهرسازی و معماری انجام خواهد شد.
3- تا تعیین تکلیف اراضی مذکور و با عنایت به وقوع آنها در حریم شهر شیراز هر گونه صدور پروانه جدید تابع ضوابط و مقررات حریم کلانشهر شیراز و سایر قوانین موضوعه کشور خواهد بود.