معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم شهرها
تاریخ: 20/01/1397
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 20/1/97 خود، درجريان بررسي مواردي از ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم شهرها، ضمن ابراز نگراني از روند ساخت و سازهاي غيرمجاز صورت گرفته در پيرامون برخي شهرهاي كشور، كه منجر به كم اثر شدن سياست‌هاي شهرسازي و توسعه بي رويه و غيرقانوني شهرها مي‌گردد، مقرر نمود دبيرخانه شورايعالي ضمن انجام آسيب شناسي، گزارشي از دلايل شكل گيري تخلفات را به تفكيك مناطق مختلف كشور به همراه راهكارهاي پيشگيري و مقابله با تخلف و همچنين پيشنهادات لازم براي افزايش ضمانت اجرايي مصوبات شورايعالي و جرم انگاري تخلفات شهرسازي در سطوح مختلف، ظرف مدت چهار ماه به شورايعالي ارايه نمايد.