معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع شهر مرند
تاریخ: 20/01/1397
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 20/1/97 خود طرح جامع شهر مرند مصوب جلسه مورخ 6/3/1396 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي را مورد بررسي قرار داد و طرح مذكور را مشروط به رعايت مفاد صورتجلسه مورخ 25/7/96 كميته فني شماره يك شورا تصويب و در خصوص ساخت و سازهاي واقع در خارج از خط محدوده (مطابق نقشه پيوست)، هم راستا با مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مقرر نمود:
اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان شرقي نظرات مراجع قضايي در اين باره را اخذ و جمع بندي نموده و مراتب مجددا در كميته فني شماره يك شورا مطرح شود. طبعا هرگونه تصميم در خصوص محدوده‌هاي مذكور، متعاقب بررسي مجدد در كميته فني، در شورايعالي انجام خواهد شد.