معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغايرت اساسي شهر طرقبه
تاریخ: 14/12/1396
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 14/12/96 موضوع مغايرت اساسي طرح جامع شهر طرقبه (درخواست شركت تعاوني مسكن نيروي انتظامي مبني بر تغيير كاربري اراضي به مساحت تقريبي 19 هكتار از پارك شهري به باغات) مصوب مورخ 23/2/96 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي را مورد بررسي قرار داد و با تغيير كاربري مذكور منوط به تحقق شروط صورتجلسه مورخ 23/2/1396 كميته فني (پيوست) موافقت نمود.