معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت اساسی طرح جامع شهر جدید گلبهار
تاریخ: 14/12/1396
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14/12/96 موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر جدید گلبهار موضوع تغییر کاربری 120 هکتار اراضی واقع در حریم شهر را با عنایت به مصوبه مورخ 13/9/91 و 7/10/ 94 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود طی مکاتبه رئیس شورایعالی با دفتر مقام معظم رهبری، ابعاد، جوانب، سوابق و تبعات موضوع برای ایشان تشریح و نظر ایشان اخذ شود و موضوع جهت اتخاذ تصمیم نهائی مجدداً در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طرح گردد.