معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغايرت اساسي طرح جامع شهر تبريز
تاریخ: 30/11/1396
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 30/11/1396 موضوع مغايرت اساسي طرح جامع شهر تبريز، مصوب مورخ 11/09/1396 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي موضوع الحاق اراضي موسوم به مصلي، به محدوده شهر تبريز را مورد بررسي قرار داد و ضمن تائيد صورتجلسه مورخ 14/11/1396 كميته فني شورايعالي با الحاق حدود 13 هكتار اراضی به محدوده شهر تبريز و انطباق خط محدوده در ضلع شمال شرقی در محدوده موسوم به اراضی مصلی بر خط محدوده طرح جامع قبلی تبریز (مصوب 28/1/74) منوط به تحقق شروط مندرج در صورتجلسه مورخ 14/11/1396 کمیته فنی موافقت نمود. دبیرخانه شورایعالی موظف است تحقق شروط مذکور را در ابلاغ اسناد طرح جامع تبريز کنترل و اعمال نماید.