معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
احداث هتل متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خارج از محدوده شهر تهران در اراضی موسوم به عبدل آباد اوین
تاریخ: 16/11/1396
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ 16/11/96 موضوع احداث هتل متعلق به وزارت صنعت و معدن و تجارت در خارج از محدوده شهر تهران در اراضی موسوم به عبدل آباد اوین را با عنایت به مصوبات شماره 5603 /ت 15370 ه مورخ 17/5/1374 و شماره 37234 /ت 29421 ه مورخ 6/7/1383 هيات محترم وزیران مورد بررسی قرار داد و به جهد مساعدت در ایفای تعهدات دولت جمهوری اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالفت با الحاق اراضی مذکور به محدوده شهری تهران، با احداث هتل در چارچوب زیر موافقت و مقرر نمود طرح اصلاح شده پس از طی مراحل استانی به تائيد کميته تخصصی شماره 3 شورایعالی شهرسازی و معماری رسيده و نظر کميته مذکور توسط دبير شورایعالی بعموان مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود:
1- با اصلاح طرح پروژه و تعدیل آن محدوده بارگذاری پروژه به پایين ترین تراز در عرصه حدود 5 هكتار با تراکم ساختمانی کل طرح حداکثر 150 % محدود و سایر بخش‌هاي زمين در مالکيت هتل و بعنوان محوطه سبز و باز طبيعی باقی بماند.
2- استقرار هر گونه کاربری غير از هتل (اعم از مسکونی تجاری اداری و سایر خدمات) منتفي گردد.
3- با اصلاح طرح پيشنهادی طراحی هتل در هماهنگی با زمينه طبيعی و بدون تضاد با محيط کوهستانی اطراف با رعایت الزامات معماری منطبق با ویژگی‌های بومی و برخوردار از هویت ایرانی اسلامی بازنگری شود.
4- حداکثر ارتفاع ساختمانها در حد ارتفاع ساختمانهای سایت موجود باشد.