معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغايرت اساسي طرح جامع شهر هاديشهر
تاریخ: 30/11/1396
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درجلسه مورخ 30/11/96 موضوع مغايرت اساسي طرح جامع هاديشهر موضوع الحاق منفصل اراضي باغي - زراعي به محدوده شهر و تخصيص كاربري مسكوني و اداري بر آنها، مصوب مورخ 11/9/96 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي را مورد بررسي قرار داد و ضمن تاييد صورتجلسه مورخ 4/11/96 كميته فني، با الحاق منفصل 3/2 هكتار به محدوده شهر هاديشهر مخالفت و مقرر نمود اراضي با حفظ وضع موجود (به عنوان پهنه باغي زراعي) در حريم تثبيت گردند.